Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008

    Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , –   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 2005…

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο της Έννοιας του Γραμματισμού

Είναι μόνον η ικανότητα του ανθρώπου να διαβάζει και να γράφει;

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον

Ο κλάδος των ΜΜΕ καλείται να προτείνει εργαλεία για βελτίωση του επιπέδου γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.