Ο οπτικός γραμματισμός αναφέρεται σε μια σειρά οπτικών ικανοτήτων που ένας άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει βλέποντας και ταυτόχρονα ενσωματώνοντας και άλλες αισθητικές εμπειρίες. Σχετίζεται με την κατανόηση του πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα, ερμηνεύουν αυτό που βλέπουν, και μαθαίνουν από αυτά.

Οπτικός γραμματισμός είναι η εκπαίδευση του ανθρώπου στην ικανότητα να ερμηνεύει, να διαπραγματεύεται, και να βγάλει νόημα από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται με τη μορφή μιας εικόνας, επεκτείνοντας την έννοια της παιδείας, η οποία σημαίνει συνήθως τη γραπτή ερμηνεία ή το τυπωμένο κείμενο. Ο οπτικός γραμματισμός βασίζεται στην ιδέα ότι οι εικόνες μπορεί να «διαβάσει» και ότι η σημασία μπορεί να είναι μέσα από μια διαδικασία ανάγνωσης.

Οι κλασικές θεωρίες της μνήμης και της μάθησης έδωσαν μεγάλη έμφαση στο πώς η οπτική μορφή των λέξεων και των γραμμάτων επηρέασε την «σειρά» των πληροφοριών στο νου. Κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού νέα έμφαση δόθηκε στην αισθητηριακή εκπαίδευση στα μέσα εκτύπωσης και στις γραφικές τεχνολογίες κατά τρόπο που ωφέλησε την αυξανόμενη μεσαία τάξη. Η οπτική παιδεία το δέκατο ένατο αιώνα ήταν βασική συνιστώσα σε εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, με εκπαιδευτικά οπτικά εργαλεία, όπως διαγράμματα και μοντέλα.

Οπτικός γραμματισμός δεν περιορίζεται σε σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις νέες τεχνολογίες αλλά καλύπτει την ιστορία της αφήγησης στα οπτικά μέσα. Οπτικώς εγγράμματοι ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξαν τα σχέδια των ζώων στα αρχαία σπήλαια, όπως αυτό Lascaux στη Γαλλία, αυτές ήταν οι πρώιμες μορφές της οπτικής επικοινωνίας. Αν και ο όρος «οπτική παιδεία» χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960, η έννοια της ανάγνωσης σημείων και συμβόλων είναι προϊστορική.

Οπτικός γραμματισμός είναι η δυνατότητα να αξιολογούμε, να εφαρμόζουμε ή να δημιουργούμε εννοιολογικές οπτικές αναπαραστάσεις. Οι δεξιότητες που απαιτούνται αφορούν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των οπτικών αναπαραστάσεων, τη βελτίωση ελλείψεων, τη χρήση για να δημιουργήσουμε και να επικοινωνήσουνε τη γνώση, ή να επινοήσουμε νέους τρόπους απεικόνισης των ιδεών. Η οπτικοποίηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής με κριτική στάση, αρχές, εργαλεία με ανατροφοδότηση μας βοηθά να αναπτύξουμε την ικανότητα να μαθαίνουμε με βάση τα διάφορα προβλήματα (problem-based learning).