Η παιδεία, ή ο γραμματισμός στα μέσα (media literacy) είναι ο όρος που αναφέρεται στην απόκτηση γνωσιακών, τεχνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων χρήσης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Συγκεκριμένα ο όρος αφορά:

α) γνωστικές δεξιότητες, δηλαδή την ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης της λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης καθώς και των μηνυμάτων που μεταφέρονται μέσω αυτών, παράλληλα με την ικανότητα αντίληψης, ανάλυσης και κριτικής χρήσης του πλαισίου στο οποίο χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά, ως μορφωτικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί μηχανισμοί.

β) τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή την πρόσβαση και ικανότητα κριτικής χρήσης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας

γ) επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή, την ικανότητα προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας (μέσως της παραγωγής περιεχομένου) σε ποικίλα περιβάλλοντα.

Η Παιδεία στα Μέσα αφορά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αναλογικά και ψηφιακά, αλλά και σε οιαδήποτε μορφή έκφρασης και επικοινωνίας στη σύγχρονη, ψηφιακή εποχή . Η εννοιολογική διασύνδεση της Παιδείας στα Μέσα με την αγωγή του πολίτη και τα νέα συμπεριφορικά μοντέλα που προκύπτουν, αφορά ουσιαστικά στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη-χρήστη στα κοινά σε μια αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση του αγαθού της ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης, της δημοκρατικής του ταυτότητας, παράλληλα με την προώθηση ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης και ανοιχτών συστημάτων επικοινωνίας και πληροφορίας. Ο δημόσιος διάλογος για την οριοθέτηση και το περιεχόμενο της Παιδείας στα Μέσα αποτέλεσε αντικείμενο ακαδημαϊκής και πολιτικής έριδας, λόγω του πολυεπιστημονικού της χαρακτήρα και των πολυεπίπεδων ερμηνειών που φέρει . Σημαντικό ρόλο στην επάνοδο της Παιδείας στα Μέσα στην πολιτική ατζέντα από το 2005 και έπειτα, έπαιξαν τα κοινοτικά ρυθμιστικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και διεθνείς, διακυβερνητικοί οργανισμοί όπως η UNESCO, η NORDICOM και η Συμμαχία των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγές

(1) https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/09/newsmedia.pdf

(2) http://www.dimle.org/img/copertine/Culture_Messages_Media__20150419132937_EFGDGCHD.pdf

(3) http://blogs.sch.gr/panadamo/category/%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/page/2/