Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 2005 της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(1) , και ειδικότερα της αιτιολογικής σκέψης 37 της οδηγίας 2007/65/ΕΚ και του άρθρου 26, της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 854/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών(2) ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί εφαρμογής προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007)(3) ,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/952/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφόρησης(4) ,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(5) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, με τίτλο “Ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον” (COM(2007)0833),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο “Media pluralism in the Member States of the European Union” (Πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (SEC(2007)0032),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2005, με τίτλο “Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση” (COM(2005)0229),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης(6) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/EOK (Τηλεόραση χωρίς σύνορα), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/36/EK, για την περίοδο 2001-2002(7) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με τη μετάβαση από τις αναλογικές στις ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές: ευκαιρία για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και την πολιτισμική ποικιλομορφία(8) ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 για τις διαπολιτισμικές ικανότητες(9) και για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την παιδεία για τα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον(10) ,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του 1982 του Grünwald της UNESCO για την εκπαίδευση για τα οπτικοακουστικά μέσα,

–   έχοντας υπόψη την ατζέντα του 2007 του Παρισιού της UNESCO – δώδεκα συστάσεις για την εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης Rec(2006)12 “Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών στα κράτη μέλη για την οικείωση του νέου περιβάλλοντος πληροφοριών και επικοινωνιών από τα παιδιά”,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0461/2008),

A.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης επηρεάζουν τη διαμόρφωση της κοινωνικής καθημερινότητας και της πολιτικής, ότι το σημερινό τοπίο των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης, πράγμα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον πλουραλισμό και ότι κατά συνέπεια έχει καθοριστική σημασία στην πολιτική παιδεία και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης,

B.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη οπτικοακουστικών ή έντυπων μέσων ενημέρωσης, κλασικά και ψηφιακά, αναμειγνύονται και ότι από τεχνική άποψη και από άποψη περιεχομένου σημειώνεται σύγκλιση των διαφόρων μορφών μέσων ενημέρωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, τα νέα μέσα επικοινωνίας κερδίζουν ολοένα περισσότερο έδαφος σε όλες τις πτυχές του βίου και ότι τα νέα αυτά μέσα προϋποθέτουν τον ενεργότερο ρόλο του χρήστη των μέσων, καθώς και ότι οι κοινότητες κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια και τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν επίσης μορφές μέσων επικοινωνίας,

Γ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους νεαρούς χρήστες των μέσων η πρώτη πηγή ενημέρωσης είναι κυρίως το διαδίκτυο και ότι διαθέτουν γνώση χειρισμού αυτού του μέσου που προσανατολίζεται προς τις ανάγκες τους, αλλά δεν είναι συστηματική, ενώ αντίθετα οι ενήλικες ενημερώνονται κυρίως μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων και των περιοδικών, και λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι στο σύγχρονο τοπίο των μέσων ενημέρωσης ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας οφείλει να ανταποκρίνεται τόσο στις προκλήσεις των νέων μέσων – κυρίως των δυνατοτήτων που προσφέρουν για διάδραση και δημιουργική συμμετοχή – όσο και στις γνώσεις που απαιτούν τα παραδοσιακά μέσα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν κύρια πηγή πληροφόρησης των πολιτών,

Δ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας μπορεί να κατακλύσουν τους λιγότερο έμπειρους χρήστες με πληθώρα μη διαφοροποιημένων πληροφοριών, οι οποίες δηλαδή δεν ιεραρχούνται ανάλογα με τον βαθμό σχετικότητάς τους, και ότι αυτή η υπερπληθώρα πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει εξίσου μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη πληροφοριών,

Ε.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλή εκπαίδευση στον χειρισμό της τεχνολογίας των πληροφοριών και των μέσων επικοινωνίας, που σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων, αυξάνει σημαντικά τα επαγγελματικά προσόντα και συνεισφέρει από άποψη εθνικής οικονομίας στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας,

ΣΤ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη πρόσβαση στις τεχνολογίες επικοινωνίας παρέχει στον καθένα τη δυνατότητα για μετάδοση κατ” αυτόν τον τρόπο πληροφοριών και για παγκόσμια διάδοσή τους, καθιστώντας έτσι τον οποιονδήποτε εν δυνάμει δημοσιογράφο, και ότι ο επαρκής γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι αναγκαίος όχι μόνο για την κατανόηση των πληροφοριών αλλά και για τη δυνατότητα παραγωγής και διάδοσης του περιεχομένου των μέσων και ότι κατά συνέπεια μόνο οι γνώσεις υπολογιστή δεν οδηγούν αυτομάτως σε μεγαλύτερο γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας,

Ζ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η πρόοδος της διείσδυσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ περιφερειών, και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων και αγροτικών περιφερειών, με κίνδυνο τη συνεχή διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος στην ΕΕ,

Η.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση ανθρώπων ικανών για επικοινωνία και με κριτικό νου και ότι μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τομέα της κατάρτισης στα μέσα ενημέρωσης και στον βαθμό ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και ότι η κατάρτιση στα μέσα επικοινωνίας μπορεί καταρχάς να επιτευχθεί από δασκάλους που είναι και οι ίδιοι καταρτισμένοι στη χρήση των μέσων αυτών και έχουν λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση στον εν λόγω τομέα,

Θ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση στα μέσα επικοινωνίας διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, πράγμα το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής παιδείας που βοηθεί τα άτομα να ενισχύσουν τη συμπεριφορά τους ως ενεργοί πολίτες και την επίγνωση τόσο των δικαιωμάτων όσο και των υποχρεώσεών τους και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι οι καλά πληροφορημένοι υπεύθυνοι πολίτες αποτελούν τη βάση μιας πλουραλιστικής κοινωνίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της ερασιτεχνικής παραγωγής περιεχομένου και προϊόντων σχετικών με τα μέσα γίνεται εκμάθηση δεξιοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση των αρχών και των αξιών του επαγγελματικά παραγόμενου περιεχομένου των μέσων,

Ι.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδεία όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης είναι λιγότερο διαδεδομένη στους ηλικιωμένους από ό,τι στους νέους και ότι συχνά οι ηλικιωμένοι έχουν φόβους και αναστολές απέναντι στα νέα μέσα,

ΙΑ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι που αφορούν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων γίνονται ολοένα πιο εξελιγμένοι και πολυάριθμοι, και ότι αυτό συνιστά σημαντική απειλή για τους λιγότερο έμπειρους χρήστες,

ΙΒ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας αποτελεί αναγκαία βασική ικανότητα στην κοινωνία της πληροφορίας και της ενημέρωσης,

ΙΓ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα επικοινωνίας παρέχουν δυνατότητες για παγκόσμια επικοινωνία ανοιχτή σε όλους, που αποτελούν θεμέλιο των δημοκρατικών κοινωνιών και μεταδίδουν γνώσεις και πληροφορίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα ψηφιακά μέσα παρέχουν πραγματικές δυνατότητες συμμετοχής και δημιουργικότητας, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες,

ΙΔ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή διάθεση δεδομένων δεν επαρκεί για να γίνουν ακριβείς δηλώσεις σχετικά με το επίπεδο του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΙΕ.   Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποφασιστική σημασία του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας έχει υπογραμμισθεί και από την Unesco, για παράδειγμα στη δήλωση του Grünwald για την εκπαίδευση για τα οπτικοακουστικά μέσα (1982) και στην Ατζέντα του Παρισιού – Δώδεκα συστάσεις για την εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα (2007),

Καταρχάς…

1.   επικροτεί την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται βελτίωση ως προς τη διατύπωση μιας ευρωπαϊκής σύλληψης της προαγωγής του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ιδίως αναφορικά με τη συμπερίληψη των παραδοσιακών μέσων και την αναγνώριση της σημασίας της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας·

2.   επικροτεί τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου “Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός” της 21ης και 22ας Μαΐου 2008· αναμένει να δραστηριοποιηθούν έντονα τα κράτη μέλη για την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και προτείνει να ενισχυθεί η επιτροπή επαφών των κρατών μελών που προβλέπεται στην οδηγία 89/552/ΕΟΚ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με ειδικούς του τομέα της εκπαίδευσης·

3.   καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει σύσταση, και να αναπτύξει σχέδιο δράσης σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας· παροτρύνει την Επιτροπή να διοργανώσει το 2009 συνεδρίαση της επιτροπής συνεργασίας για τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων (AVMS), με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη συνεργασία σε τακτική βάση·

4.   ζητεί από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση των οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών να συνεργασθούν και να συμβάλουν στη βελτίωση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα· αναγνωρίζει την ειδική ανάγκη να αναπτυχθούν και να εφαρμοσθούν σε εθνικό επίπεδο κώδικες δεοντολογίας καθώς και πρωτοβουλίες για την από κοινού ρύθμιση και την αυτορρύθμιση· τονίζει την ανάγκη ανάμιξης όλων των συμμετόχων στην προώθηση της συστηματικής έρευνας των διαφόρων πτυχών και διαστάσεων του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·

5.   συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και να συζητήσει θέματα της εκπαίδευσης στα μέσα και να κάνει τακτικότερες τις συναντήσεις της και να προχωρήσει σε τακτικές διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους όλων των κρατών μελών·

6.   επιμένει ότι παράλληλα με τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους δημοσιογράφους, τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και τις εταιρείες μέσων επικοινωνίας, οι μικροί τοπικοί κυρίως φορείς, όπως για παράδειγμα οι βιβλιοθήκες, τα κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων, τα τοπικά κέντρα ενασχόλησης με τις τέχνες και τα μέσα επικοινωνίας, οι θεσμοί κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα τοπικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. δημόσια κανάλια), είναι εκείνοι που μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·

7.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνάρτηση με το άρθρο 26 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, δείκτες γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας για τη μακροπρόθεσμη προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.   διαπιστώνει ότι γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας σημαίνει ικανότητα ανεξάρτητης πρόσβασης στα μέσα επικοινωνίας, κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης διαφόρων πτυχών των μέσων και των περιεχομένων τους, καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας σε διαφορετικές περιστάσεις και δυνατότητα δημιουργίας και διάδοσης περιεχομένων στα μέσα ενημέρωσης· διαπιστώνει εκτός αυτού ότι όσον αφορά την πληθώρα των διαθέσιμων πηγών, το σημαντικότερο είναι να υπάρχει δυνατότητα φιλτραρίσματος συγκεκριμένων πληροφοριών μέσα από τον κατακλυσμό δεδομένων και εικόνων που παρέχουν τα νέα μέσα επικοινωνίας και ιεράρχησης αυτών·

9.   τονίζει ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής για την ενημέρωση των καταναλωτών, της επίγνωσης και της εξοικείωσης με θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, της ενεργοποίησης και της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών και της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου·

10.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευρύνει την πολιτική της για την προαγωγή του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε συνεργασία με όλα τα όργανα της Ένωσης και των αρχών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και να ενισχύσει τη συνεργασία με την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης·

Ομάδες-στόχοι και στοχοθεσίες

11.   υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τα μέσα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλους τους πολίτες – τα παιδιά, τους νέους, τους ενήλικες, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία·

12.   επισημαίνει ότι ο γραμματισμός στα μέσα ξεκινάει από το οικογενειακό περιβάλλον με την διαπαιδαγώγηση ως προς τον τρόπο επιλογής των υπηρεσιών που παρέχουν τα μέσα επικοινωνίας – τονίζοντας σχετικά τη σημασία της εκπαίδευσης στα μέσα για τους γονείς, οι οποίοι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο μέσα από τη διαμόρφωση των συνηθειών των παιδιών όσον αφορά τα μέσα επικοινωνίας – και συνεχίζεται στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και μέσα από την διά βίου μάθηση και ενισχύεται από το έργο των εθνικών, κρατικών και ρυθμιστικών αρχών και τις δράσεις των επαγγελματιών και των φορέων των μέσων επικοινωνίας·

13.   διαπιστώνει ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης για τα μέσα είναι η υπεύθυνη και δημιουργική χρήση των μέσων και των περιεχομένων τους, η κριτική ανάλυση προϊόντων των μέσων, η κατανόηση της λειτουργίας της βιομηχανίας των μέσων και η ανεξάρτητη παραγωγή περιεχομένων των μέσων·

14.   συνιστά η εκπαίδευση στα μέσα να περιλαμβάνει πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας της χρήσης των μέσων και τη σημασία του σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ιδίως όσον αφορά το διαδίκτυο, καθώς και την ασφάλεια των δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας και το δικαίωμα πληροφοριακής αυτονομίας στο διαδίκτυο· τονίζει την ανάγκη οι χρήστες που εξοικειώθηκαν πρόσφατα με τα μέσα επικοινωνίας να πληροφορηθούν τους πιθανούς κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων καθώς και εκείνους που αφορούν τη βία στο διαδίκτυο·

15.   επισημαίνει ότι οι διαφημίσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μέσα ενημέρωσης σήμερα· τονίζει ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας οφείλει να παρέχει και κριτήρια αξιολόγησης των εργαλείων και των πρακτικών διαφήμισης·

Εξασφάλιση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

16.   καλεί τους ευρωπαίους πολιτικούς να περιορίσουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών με την ανάπτυξη της υποδομής επικοινωνίας και ενημέρωσης και κυρίως με τη διάθεση ευρυζωνικότητας στις πιο απομακρυσμένες περιοχές·

17.   επιμένει ότι στις παροχές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας συγκαταλέγεται και η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικό διαδίκτυο και ότι πρέπει να διαμορφωθεί ευρεία και ποιοτική προσφορά καθώς και προσιτές τιμές και απαιτεί να έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα χρησιμοποίησης φθηνής ευρυζωνικής σύνδεσης·

Εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης στα σχολεία και ως μέρος της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού

18.   υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση στα μέσα θα πρέπει να αποτελεί μέρος της επίσημης παιδείας όπου θα έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά και να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης·

19.   ζητεί να συμπεριληφθεί ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας ως ένατη βασική ικανότητα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διά βίου μάθηση σύμφωνα με τη σύσταση 2006/962/ΕΚ·

20.   συνιστά να είναι η εκπαίδευση στα μέσα κατά το δυνατόν προσανατολισμένη στην πράξη και να συνδέεται με οικονομικά, πολιτικά, φιλολογικά, κοινωνικά και καλλιτεχνικά μαθήματα και με μαθήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και προτείνει τη δημιουργία ειδικού μαθήματος “Εκπαίδευση στα μέσα” και μια διαθεματική προσέγγιση σε συνδυασμό με εξωσχολικά προγράμματα·

21.   συνιστά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προωθήσουν ως μέσο για την πρακτική εκπαίδευση στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας τη διαμόρφωση προϊόντων των μέσων (στον τομέα των έντυπων, των οπτικοακουστικών και των νέων μέσων) με τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών·

22.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας δημιουργίας δεικτών για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, και την ποιότητα των σχολικών μαθημάτων και την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στον τομέα αυτόν·

23.   διαπιστώνει ότι, παράλληλα με τον παιδαγωγικό και τον εκπαιδευτικό τομέα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης ο τεχνικός εξοπλισμός και η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και υπογραμμίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά η υποδομή των σχολείων για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση όλων των μαθητών σε υπολογιστές, στο διαδίκτυο και στα αντίστοιχα μαθήματα·

24.   υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση στα μέσα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα ειδικά σχολεία, καθώς σε πολλές αναπηρίες τα μέσα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπέρβαση επικοινωνιακών εμποδίων·

25.   συνιστά να ενταχθούν στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στοιχεία εκπαίδευσης στα μέσα προκειμένου να επιτευχθεί η εντατική τους εκπαίδευση· παροτρύνει κατά συνέπεια τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ενημερώσουν τους δασκάλους όλων των μαθημάτων και σχολικών βαθμίδων σχετικά με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο πλαίσιο του μαθήματος και σχετικά με τα προβλήματα της κατάρτισης στα μέσα επικοινωνίας·

26.   τονίζει ότι είναι αναγκαία η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, επιτυχημένων πρακτικών και, στον τομέα της εκπαίδευσης, παιδαγωγικών μεθόδων μεταξύ των κρατών μελών·

27.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη συνέχεια του προγράμματος MEDIA ειδικό τμήμα που θα αφορά την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, διότι στη σημερινή του μορφή το πρόγραμμα συμβάλλει πολύ λίγο στην προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας· υποστηρίζει εξάλλου την προσπάθεια της Επιτροπής για τη δημιουργία νέου προγράμματος με την ονομασία Media Mundus, για την υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων· ζητεί να συμπεριληφθεί ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας σε μεγαλύτερο βαθμό σε άλλα προγράμματα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στα Comenius, eTwinning και Grundtvig και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

Εκπαίδευση ηλικιωμένων στα μέσα

28.   υπογραμμίζει ότι η εργασία με ηλικιωμένους πάνω στα μέσα πρέπει να γίνεται στα μέρη όπου αυτοί συχνάζουν, όπως π.χ. οι σύλλογοι, τα γηροκομεία και τα ιδρύματα, οι μονάδες αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης, οι ομάδες για την ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο, οι πρωτοβουλίες ή τα κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων·

29.   επισημαίνει ότι τα ψηφιακά δίκτυα δίδουν τη δυνατότητα ιδίως στους ηλικιωμένους να συμμετέχουν επικοινωνιακά στην καθημερινότητα και να διατηρούν την αυτονομία τους όσο περισσότερο διάστημα είναι δυνατό·

30.   συνιστά να ληφθεί υπόψη η ζωή και η εμπειρία των ηλικιωμένων ατόμων και η σχέση αυτών με τα μέσα επικοινωνίας στο πλαίσιο της κατάρτισης των ηλικιωμένων στα μέσα επικοινωνίας·

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 332, 18.12.2007, σ. 27.
(2) ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 1.
(3) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 12.
(4) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 72.
(5) ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 10.
(6) ΕΕ C 25 Ε, 29.1.2004, σ. 205.
(7) ΕΕ C 193 E, 17.8.2006, σ. 117.
(8) ΕΕ C 296 E, 6.12.2006, σ. 120.
(9) ΕΕ C 141, 7.6.2008, σ. 14.
(10) ΕΕ C 140, 6.6.2008, σ. 8.

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο εδώ