Ο όρος γραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να γράφει. Τον 19ο αιώνα στις δυτικού τύπου κοινωνίες ως εγγράμματο άτομο θεωρείτο εκείνο το οποίο ήταν σε θέση να διαβάζει και να γράφει το όνομάτου. Στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με την UNESCO, η έννοια του γραμματισμού αφορά στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να παράγει ένα σύντομο κείμενο για γεγονότα της καθημερινής του ζωής. Μολονότι η έννοια του λειτουργικού αλφαβητισμού επικρίθηκε έντονα, εντούτοις συνέβαλε σημαντικά στη διεύρυνση του (προσδι)ορισμού του όρου του γραμματισμού συνδέοντας τη μάθηση της κατανόησης της γλώσσας και των ικανοτήτων έκφρασης με την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής τους ζωής (Faure, 1971). Η έννοια του γραμματισμού δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως στατική, από τη στιγμή που, με την πάροδο του χρόνου, έχει σημειωθεί ένας προοδευτικός επαναπροσδιορισμός –και κατά συνέπεια επέκταση –του περιεχομένου της ως συνάρτηση τόσο της αλλαγής των κοινωνικο-πολιτισμικών συνθηκών όσο και της κατανόησης αυτών των αλλαγών (Felini, 2008).

Διαβάστε περισσότερα εδώ